Reklam
Reklam
iosb ikitelli haber -
$ DOLAR → Alış: 6,81 / Satış: 6,84
€ EURO → Alış: 7,57 / Satış: 7,60

Birleşen Kobi’lere Vergi İndirimi

admin
admin
  • 25.03.2017
  • 758 kez okundu

ugur-dogan2Uğur DOĞAN İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü

C6770 sayılı Kanunun 29. maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesine eklenen düzenleme ile; Yatırım Teşvik belgesi kapsamında imalat sanayine yönelik 2017 yılında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için indirimli kurumlar vergisi uygulamasıyla ilgili olarak Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/a maddesi düzenleme yapma konusunda Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler genişletilmiştir.

Maliye Bakanlığı’na, sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ), Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, devir şeklinde birleş-meleri durumunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranını % 75’e kadar indirimli uygulatma yetkisi verilmiştir. Yapılan düzenleme ile KOBİ kapsamında bulunan üretim yapan şirketlerin birleşmelerine yönelik vergi indirimi sağlanmış-tır. Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen madde ile sanayi sicil belgesine sahip olan KOBİ’lerin birleşmesi halinde birleşme dönemi dahil üç yıl ödeyecekleri kurumlar vergisi indiriminde % 75’lere kadar indirim sağlanabilecektir. Yapılan bu düzenleme ile Kanunda yer alan şartları taşıyan KOBİ’ler birleşmeleri halinde üç yıl süre ile kazançları üzerinden indirimli kurumlar vergisi ödeye-ceklerdir.

Konuyla ilgili olarak 12 seri no’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde açıklamalar yapılmış-tır. Gerek ilgili kanun maddesi gerekse 12 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğindeki düzenlemeler doğrultusunda KOBİ’lerin münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının indirimli olarak uygulanabilmesi için aranan koşulları aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

YAPILAN DÜZENLEME İLE KOBİ KAPSAMINDA BULUNAN, ÜRETIM YAPAN ŞIRKETLERIN BİRLEŞMELERİNE YÖNELIK VERGİ İNDİRİMİ SAĞLANMIŞTIR.

BIRLEŞEN KURUMLARIN KOBİ NITELIĞINDE OLMASI 5520 sayılı Kanunun 32. maddesinin beşinci fıkrasının uygulanması bakımından küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ); birleşmenin gerçekleştiği tarihten önceki hesap döneminde ikiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve aynı hesap dönemine ilişkin gelir tablosunda yer alan yıllık net satış hasılatı veya bu dönemin sonunda çıkarılan bilançonun aktif toplamından herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını asmayan işletmeleri ifade etmektedir. Birleşmenin gerçekleştiği tarihten önceki hesap döneminde ikiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam etme kriterinin tespitinde, sigorta bildirgeleri esas alınmak suretiyle hesaplanan yıllık ortalama çalışan sayısı dikkate alınacaktır. Kanunun 32. maddesinin beşinci fıkrası hükümlerinin uygulanması bakımından birleşen kurumların KOBİ niteliğini taşımaları şarttır. Buna göre, KOBİ niteliğinde olmayan kurumlarla

gerçekleştirilen devirler dolayısıyla anılan fıkra hükümlerinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Bir kurum, 250’den az işçi çalıştırmakla birlikte, bir önceki hesap döneminin sonu itibarıyla yıllık net satışları ve net aktif toplamının her ikisi de 40 milyon TEden fazla ise KOBI kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak işçi sayısı 250’nin altında olan ve birleşme öncesi 31.12.2016 hesap döneminin sonunda çıkarılan bilançosunun aktif toplamı her ne kadar 40 milyon Türk Lirasının üzerinde olsa da yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler, 2017 yılında gerçekleştirilecek birleşmeler açısından KOBI niteliğini haiz bulunmaktadır.

BIRLEŞMENIN, KURUMLAR VERGISI KANUNUNDA YER ALAN DEVİR ŞARTLARINI TAŞIMASI KOBI’lerin birleşmeleri halinde indirimli kurumlar vergisi uygulamasından faydalanabilmeleri için; a. Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanuni veya iş merkezlerinin Türkiye’de bulunması, b. Münfesih kurumun devir tarihindeki bilânço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilançosuna geçirilmesi gerekmektedir.

BIRLEŞEN KURUMLARIN DEVİR TARIHI İTİBARIYLA SANAYI SİCİL BELGESINI HAIZ VE FIILEN

KOBİ’lerin birleşmesi halinde birleşme dönemi dahil üç yıl ödeyecekleri kurumlar vergisi indiriminde % 75’lere kadar indirim sağlanabilecektir.

ÜRETIM FAALİYETİYLE IŞTIGAL EDEN KURUMLARDAN OLMASI

İndirimli kurumlar vergisi uygulamasından, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden KOBI’lerin yararlanmaları mümkündür. Bu kapsamda, birleşen kurumların devir tarihi itibarıyla sanayi sicil belgesini haiz olmaları ve fiilen de üretim faaliyetiyle iştigal etmeleri şarttır. Sanayi sicil belgesini haiz olmakla birlikte fiilen üretim faaliyetiyle

iştigal etmeyen veya fiilen üretim faaliyetiyle iştigal etmekle birlikte sanayi sicil belgesini haiz olmayan KOBİ’ler, diğer şartları taşısalar dahi bu fıkra hükümlerinden yararlanamazlar.

KOBİ BİRLEŞMELERİNDE KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİNDE SÜRE Kanunun 32. maddesinin beşinci fıkrası kapsamında, şartları sağlayan KOBI’lerin, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına, Bakanlar Kurulunca belirlenecek indirimli oranda kurumlar vergisi uygulanacaktır. Uygulanacak indirimli oran, Kanunun verdiği yetki uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir. Kanun bu konuda Bakanlar Kuruluna, kurumlar vergisi oranını %75’e kadar indirme, yani %5 olarak belirlemeye kadar yetki vermiştir. Bakanlar Kurulu verilen bu yetkiyi 01.03.2017 tarihi itibariyle henüz kullanmamıştır. Örnek: 01.03.2017 tarihinde KOBİ niteliğindeki (X) A.Ş., KOB’ niteliğindeki mevcut (Y) A.Ş.’ye Kurumlar Vergisi Kanununun 19. maddesinin birinci fıkrası kapsamında devrolunmuş-tur. Buna göre, – (X) A.Ş.’nin 01.01.2017- 01.03.2107 kısa döneminde ve – (Y) A.Ş.’nin de; (01.01.2017- 31.12.2017), (01.01.2018- 31.12.2018) ve (01.01.2019- 31.12.2019) hesap dönemlerinde münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına, Kanunun 32. maddesinin beşinci fıkrası kapsamında kurumlar vergisi oranı indirimli olarak uygula-nacaktır. Diğer taraftan, üretim faaliyetleri dışında elde edilen kazançlar için kurumlar vergisi oranı indirimli olarak uygulanmayacaktır. Kanunun 32. madde-sinin beşinci fıkrası kapsamında kurumlar vergisi oranı indirimli olarak uygulanacak kazançlar münhasıran üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlar olduğundan, birleşilen kurumun muhasebe kayıtlarını üretim faaliyetlerine ilişkin kazançlarını diğer kazançlarından ayrı olarak tespitine imkan verecek şekilde

tutması gerekmektedir. Devir tarihinden sonra, devir tarihi itibarıyla faaliyette bulunulan alanlardan farklı alanlarda üretim faaliyetlerine başlanılma-sı halinde, bu yeni üretim faaliyetlerinden kalan süre içerisinde elde edilen kazançlara da söz konusu fıkra hükmü kapsamında kurumlar vergisi oranı indirimli olarak uygulanabilecektir. Ayrıca, birleşmeden sonra birleşilen kurumun KOBİ niteliğini kaybetmesi münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranının indirimli olarak uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINDAN, SANAYI SİCİL BELGESİNİ HAIZ VE FIILEN ÜRETIM FAALİYETİYLE İŞTİGAL EDEN KOBİ’LERİN YARARLANMALARI MÜMKÜNDÜR.

Kaynak: İkitelli OSB Haber Dergisi