Reklam
Reklam
iosb ikitelli haber -
$ DOLAR → Alış: 6,81 / Satış: 6,84
€ EURO → Alış: 7,57 / Satış: 7,60

Endüstri Bölgeleri Kanunu

admin
admin
  • 02.05.2018
  • 1.170 kez okundu

İhsan ÖZLEYEN
İOSB Genel Danışmanı

 

4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu’nda 18/06/2017 tarihinde yapılan

değişiklikle kanunun amaç ve kapsamını düzenleyen 1’inci maddesi “Bu
Kanunun amacı endüstri bölgelerinin kurulması, yönetim ve işletilmesine ilişkin
esasları düzenlemektir. Bu Kanun, Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulunun
oluşumunu, endüstri bölgelerinin kuruluşu ve ilânını, yatırım izni sürecini, teşvik
tedbirlerini ve yönetici şirketin görev ve yetkilerini belirleyen hükümleri kapsar.”

şeklinde yeniden düzenlenmiştir

 

 

 

Kanunda getirilen en önemli hu­sus yönetici şirketin tanımı, görev ve yetkilerinde yapılan yenilik ve deği­şikliktir.

Kanun, Endüstri Bölgelerini; “Ülke ekonomisini uluslararası re­kabet edebilir bir yapıya kavuştur­mak, teknoloji transferini sağlamak, üretim ve istihdamı artırmak, ya­bancı sermaye girişini hızlandırmak ve özellikle üretim maliyetleri açı­sından büyük ölçekli yatırımlar için uygun sanayi alanı oluşturmak üzere bu kanun uyarınca kurulacak üretim bölgeleri” şeklinde tanımlamıştır. Yönetici şirketi ise; “Bu kanuna uy­gun, anonim şirket olarak kurulan, yönetimi ve işletmesinden sorumlu şirket” olarak ifade etmiştir.

Madde 3’de Endüstri Bölgeleri­nin kuruluş ve ilanı başlığı altında “Endüstri bölgesi olarak belirlenen alanlar hiçbir şekilde başka amaç­larla kullanılamaz. Bu husus tapu kütüğüne şerh edilir.” ve “Endüst­ri bölgesindeki yatırım faaliyetleri, bölgenin sevk ve idaresi ile ilgili iş ve işlemler, Bakanlığın denetimine tabidir.” hükmü mevcuttur.

Yatırım izni Madde 3/A yönetici ve yatırımcı şirkete ÇED raporu­nun olumlu olması halinde 15(on­beş) gün için ruhsat izni ve onayını vermeyi zorunlu kılmış ve her tür­lü harçlardan muaf kılmıştır Aynı maddenin son paragrafında “Atık su arıtma tesisi işleten endüstri böl­gelerinden, atık su bedeli alınmaz.” hükmü mevcuttur. Geçici Madde 2’de ise; “ISO 14000 belgesine sahip olunması, mülkiyet sınırları içinde tevsii imkânı da göz önüne alınarak gerekli alanın bırakılması şartları aranır.” hükmü mevcuttur.

4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Ka­nunu ve yapılan değişiklikler sanayici için çok özgün avantajlar sağlamakta ve öz yönetim (kendi kendini yönet­me) modelini getirmekle birlikte De­liklikaya Sanayi Bölgesi özelinde ve genelde dikkat edilmesi ve açıklığa kavuşması gereken hususlar vardır. – Kanun, yönetim modeli olarak “yö­netici şirket” modelini seçmiştir. Yö­netici şirkete; TOBB’ne bağlı oda­lar, yerel yönetimler, banka finans kurumları v.b. çok sayıda kurum ve kuruluş, kurucu olma ve sonra­dan ortaklık hakkı tanımıştır. Şirket yönetiminde sanayicilerin (Sanayi Odası dahil) dışında başka ortaklarm bulunması çok başlılık doğuracağı gibi değişik kurumlardan gelenlerin kendi kurum kültürü sebebiyle yö­netmede sıkıntı oluşturacaktır (oluş­turabilir).

– Şirketler kamu görevlerini yaparken kanunlarla verilen ceza ve müeyyideleri uygulama yetkisine sahip değildir. Bu sebeple imar, çevre ruhsat uygulamalarda cezai işlemlerin hangi kurumlarca yapı­lacağı yönetmelikle belirlenmeli­dir.

– Bakanlık denetiminin sınırları ve nasıl yapılacağı yönetmelikle belir­lenmelidir. Anonim şirketlerin tabi olduğu denetim usulleri esas alın­malıdır.

– Bakanlık teşvikleri enerji, yol, su, atık su artıma tesisleri v.b. alt yapı yatırımlarına verilmeli ayrıca böl­genin eğitim, sağlık, itfaiye, katı atık depolama, bertaraf etme gibi tesisleri devletçe veya yerel yöne­timlerce öncelikle tanınarak yapıl­malıdır.

– “Atık su arıtma tesisi işletenler­den atık su bedeli alınmaz hükmü tabii olduğu atık su şebekesinin de­şarj limitlerini sağlayanlardan alın­maz” şeklinde değiştirilmemelidir.

4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu 18.06.2017 tarihinde ya­pılan değişikliklerle sanayi yatı­rımcısına, idari ve mali hususlarda önemli imkanlar sunmaktadır.

Yasa yatırım teşvik hedeflidir. Mevcut organize sanayi ve sanayi bölgelerinin, endüstri bölgesine dönüşmesi onlara özgün bir avan­taj ve fayda sağlamamaktadır.

Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.