Reklam
Reklam
iosb ikitelli haber -
$ DOLAR → Alış: 6,76 / Satış: 6,78
€ EURO → Alış: 7,42 / Satış: 7,45

JAPONYA

JAPONYA
  • 03.05.2018
  • 5.347 kez okundu

Japonya’da iklim kuzeyden güneye çeşitlilik göstermektedir. Ülkenin °/070’i yerleşime uygun olmayacak ölçüde dağlıktır. Bu nedenle arazi fiyatları son derece yüksektir. Japonya’nın doğal
koşulları hava ve deniz trafiğini zorlaştırdığından kara yolu ulaşımı yoğunluk kazanmıştır. Yüksek teknolojili hızlı tren taşımacılığı gelişmiştir. Kobe ülkenin en büyük deniz limanı olup,
Narita/Tokyo ve Kansai/Osaka, Kobe, Kyoto en büyük havalimanlarıdır.

SİYASİ VE İDARİ YAPI

Japonya, temsili demokrasi ile yö­netilmektedir. Japon Parlamentosu devletin en üst organıdır. Hükümet Parlamentoya karşı sorumludur. Japon Imparatoru Devlet Başka­nı’dır. Japonya’da resmi olarak 47 il bulunmakta olup, her ilin bir va­lisi ve belediye başkanı bulunmak­tadır. Yine resmi olmayan özellikle kırsal kesimde birçok bölge mev­cuttur. Bugün Japonya, dünyadaki en gelişmiş ekonomilerden biri ola­rak, ülkemiz için de önem arz eden büyük bir dış ticaret partneridir.

NÜFUS VE IŞGÜCÜ YAPİSİ

Japonya’da son 50 yılda nüfus artmaya devam etmekte olup, son yıllarda nüfus artış hızı yavaş­lamaya başlamıştır. 1950’lerde Japonya’da işgücü bakımından aktif olan nüfus (15-64 yaş arası) çoğunlukta iken 2000’li yıllarda söz konusu yapının önemli ölçü­de değiştiği gözlenmektedir. Bu­günkü durum itibariyle, 0-14 yaş arası olan nüfus toplumun sade­ce %16,7’sini oluşturmakta ve 65 yaş ve üstü olan kesimin oranı %28,9’a yükselmiş bulunmakta­dır. Doğum oranının düşük sevi­yelerde seyretmesi, özellikle yaşlı kesimde artan ölüm oranları ve ülke dışından gelecek göçün sı­nırlı kalması söz konusu düşüşün

en önemli nedenleri olarak gösteril­mektedir. Dışardan göçe ancak göç edecek kişilerin vasıflı olması duru­munda izin verilmektedir.

2050 yılı itibariyle ekonomik olarak aktif nüfusun %53,1’e düşeceği tah­min edilmekte olup yapılan projek­siyonlar sonucu 0-14 yaş arası kesi­min toplumun %8,6’sını, 65 yaş ve üstü kesimin de toplumun %39,5’ini oluşturacağı öngörülmektedir.

Japonya’da 65 yaş ve üstü kesimin tüm nüfusa oranı %23’dür. Dün­yadaki en yüksek orana sahip olan Japonya’yı %20,4 ile Almanya ve İtalya izlemektedir.

Bu durum ihracatımız açısından değerlendirildiğinde, önümüzdeki dönemde özellikle yaşlı insanların kullanabileceği ürünle­rin önem kazanacağı ve pazarın başlıca alıcı kesiminde bulunacak olan bu segmentin ihtiyaçları çerçevesinde şekilleneceği düşünülmektedir.

EKONOMİKYAPI

  1. Dünya savaşından bu yana düzenli olarak büyümeye devam eden Japonya ekonomisinin büyümesi 2008 yılında önemli ölçüde yavaşlamaya başlamıştır. Ekonomik büyü­mesi ağırlıklı olarak ihra­cata dayanan Japonya’da, dışarıdan gelen taleplerin ekonomik kriz dolayısıyla azalmaya başlaması sonu­cu hükümet yerel talebi canlandırmaya yönelik önlemleri artırmıştır.

ENFLASYON

Japonya’da enflosyonist baskıların yeniden ortaya çıkmasıyla TÜFE %1,4 oranında gerçekleşmiştir. 2014 yılında bu trendin devam etmesi bazı fak­törlere bağlıdır. Bunların en önemlisi Merkez Ban­kasının %2’lik enflasyon hedefini gerçekleştirmek için yürüttüğü ultra-gev­şek para politikasıdır. Ayrıca tüketici vergilerinde plan­lanan artışlar (Nisan 2014’de %8, Ekim 2015’te %10) fiyat seviyesinde yükselmeye neden olacaktır. Ayrıca çıktı açığındaki daralma ve zayıf Yen tüketici fiyatlarını yukarıya doğru itecektir.

Japonya’nın yurt dışı yatırımlarının sektörel dağılımı incelendiğinde, imalat sektöründeki yatırımların %32 finans ve hizmet sektörlerinin yer aldığı imalat dışı ya­tırımların payının ise % 70 seviyesinde olduğu tespit edilmektedir.

DIŞ TİCARET

GENEL DURUM

2009 yılında yaşanan global ekonomik kriz Japon dış ticaretine de yansımıştır Dış taleplere bağlı olarak ge­lişen Japon ekonomisi bu krizden olumsuz yönde et­kilenmiştir. Japonya’nın 2010 yılı ihracatı önceki yıla göre %32,1 artarak 767 milyar $’a ulaşırken, ithalat da %25,2 artarak 691,4 milyar $ olarak gerçekleşmiş­tir. 2015 yılında ihracat 625 milyar dolarken ithalat 626 milyar dolar olmuştur. 2016 yılında ihracat 645 milyar dolar iken ithalat 607 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılında ise ihracat 698 milyar dolar iken ithalat 671 milyar dolar olarak gerçek­leşmiştir.

Elektronik ve taşıt endüstrileri imalat sanayinde hakim durumda olup, ülkenin uluslararası ticaret başarısının temelini oluşturmaktadır. Her iki sek­tör de son yıllarda Japon Yeni’nin aşırı değerlen­mesi nedeni ile zorluk­larla karşılaşmaktadır Japonya aynı zamanda önemli bir makine ima­latçısıdır ve bu alandaki en büyük ihracatı ABD ve Güney Kore’ye yap­maktadır. Ülke dün­yanın en önemli de­mir-çelik üreticisidir. Japonya gibi kaynak­ları kısıtlı bir ülkenin ekonomide bu ölçüde bir “süper güç” haline gelmesinde dış ticare­tin önemi büyüktür. Ja­ponya gıda maddeleri ve kereste, tekstil mal­zemesi, metaller gibi ana hammaddelerin ithalatı ile ham petrol ve diğer yakıt kaynaklarında dünyadaki en büyük ithalatçı­lardan biri konumundadır.

Ülkenin ithalatındaki ilk 5 ülke: Çin(%24,5), ABD (%11), Avustralya (%5,8), Güney Kore (%4,2), Su­udi Arabistan (%4,1) ‘dir.

Ülkenin ihracatındaki ilk 5 ülke: ABD (%19,3), Çin(%19), Güney Kore (%7,6), Tayvan (%5,8), Hong Kong (%5,1)’dir.

TÜRKİYE – JAPONYA TİCARETİ

Başlıca Maddeler itibariyle Japonya’ya ihracatı­mız; Karayolu taşıtlar’ için aksam, parça ve akse­suarlar, Makarnalar ve kuskus, Çinko cevherleri ve konsantreleri, Hurma, incir, ananas, avokado ve guava armudu, mango ve mangost (taze/kurutul­muş) Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları, Tabii boratlar ve bunların konsantreleri, Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış arabaları dahil) Tişörtler, fanilalar, atletler, kaş­korseler ve diğer iç giyim eşyası (örme), Zeytinyağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş), Meyve ve seb­ze suları (fermente edilmemiş, alkol katılmamış), Diğer yağlı tohumlar ve meyveler, Balık filetoları ve diğer balık etleri (taze, soğutulmuş veya dondurul­muş), Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malze­me, tıpa, kapak, kapsül ve diğer kapa­ma malzemeler, sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya, süt, krema (konsantre edilmiş, ilave şeker veya diğer tatlandı­rıcı madde içerenler) Zencefil, safran, zerdeçal, kekik, defne yaprakları, köri ve diğer baharatlar…

Başlıca Maddeler itibariyle Japon­ya’dan İthalatımız; Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, Bul­dozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları, skreyperler, mekanik kü­reyiciler, ekskavatörler, yol silindirleri vb, binek otomobilleri ve esas itiba­riyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış arabaları dahil), elektrik akümülatörleri (bu­nların separatörleri dahil), hava ve ya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar, aspiratörü olan havalandırmaya mahsus davlumbazlar, demir veya çelikten vidalar, civatalar, somunlar, tirfonlar, perçin çivileri, pimler, kamalar, rondelalar vb eşya, örgü, dikiş, trikotaj ve gipe edilmiş ip­lik, tül, dantela, işleme, file imali, püs­kül v.b. için makina ve cihazlar, tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar, kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer maki­nalar ve mekanik cihazlar, dokumaya elverişli elyafın hazırlanması, eğirme, katlama, bükme ve ipliklerin hazırlan­masına mahsus makinalar, Sökülecek gemiler, suda yüzen sökülecek diğer araçlar.

İŞADAMLARININ PAZARDA DİKKAT ETMESI GEREKEN HUSUSLAR
Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler
işadamları ilk karşılaştıkların-da mutlaka kartvizit (meishi) alışverişinde bulunurlar. Alınan kartvizitin okunduktan sonra kaldırılması adettendir. Okunmadan cebinize ve çantanıza konulması saygısızlık olarak yorumlanır. Japon işadamları resmi belgelerde genel olarak imza yerine kişisel mühürlerini kullanırlar. Kartvizitlerinizde eğitiminiz, profesyonel nitelikleriniz ve iş unvanınız gibi özelliklerin de yer alması önemlidir. Gerekli tanıştırmalar yapıldıktan sonra kartvizitinizi herkese sunmanız gerekmektedir. Kartvizitin iki elle birlikte sunulması nezaket göstergesidir. Yabancıların Japon karar verme sürecini yavaş bulmalarına rağmen bir kez karar verildikten sonra hemen harekete geçilir. Bu ülke iş adamları ile ilişkilerde her-kesin karar vermesine olanak sağlayacak ölçüde zaman ve sabır gösterilmesi tavsiye edilmektedir.
GÜVENLIK
Japonya’da insanların dürüst olması ve suç düzeyinin düşük olması dolayısıyla güvenlik ile ilgili sorunların minimum düzeyde olacağı düşünülmektedir.

 

 

 

KAYNAK : İOSB Haber

 

CUMHURBAŞKANIN’DAN SANAYİ AÇIKLAMALARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde “İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı”nda açıklamalarda bulundu. Endüstri ve savunma...
TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazılı açıklamasında, eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı...
TOSİAD Yönetim Kurulundan İkitelli OSB’ye Ziyaret
TOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Semra SANİYE MERT, Başkan Yardımcısı Salih TANRIVERDİ ve beraberindeki heyet Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan TUNÇ’u ziyaret...
Konya Tanıtım Günlerinin Açılış Programı Gerçekleştirildi.
İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan TUNÇ, KONSİAD’ın düzenlediği “Konya Tanıtım Günleri’nin açılış programına katılarak 62., 63. ve 64. Türkiye...
HDP’li Garo Paylan Fransız kanalında Türkiye’yi suçladı
France 24 kanalının konuğu olan HDP’li Garo Paylan, bir Ermeni olarak Türkiye’nin Afrin’de soykırım yapmasından korktuğunu söyledi. Türkiye sınırında oluşturulmak...
Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti kongrelerini örnek aldı
Yarın 36. Olağan Kurultay’ını düzenleyecek olan CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti kongrelerinde olduğu gibi salonun ortasına kurulan platformda eşiyle birlikte...
Nevşin Mengü CHP’ye üye olmak istedi
Parti Meclisi üyeliği için CHP’ye üye olmak isteyen Nevşin Mengü’nün talebi reddedildi. CNN Türk’ten kovulmadan önce ekranda gazetecilere tarafsız olma...
CHP’de kurultay günü
CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nın gerçekleştirileceği Ankara Spor Salonu’na gidecek partililere kavga edilmemesi için özel uyarılar yapıldı. Aldığı seçim yenilgilerinden sonra...
Kemal Kılıçdaroğlu’nu kurultay heyecanı sardı
Kurultay öncesi bir açıklama daha yapan CHP Lideri, kurultaydan sonra AK Parti’yi devireceklerini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 36....
İHA’larda yeni dönem: Uydudan görüntü ve kontrol
Türkiye’nin büyük atılımlar gerçekleştirdiği savunma sanayisinde gurur verici adımlar atılıyor. TAI’nin geliştirdiği ANKA İHA’lar artık uydudan kontrol edilebilecek, görüntü alınabilecek....
Zeytin Dalı’nda son bilanço: 897 terörist etkisiz hale getirildi
TSK, Zeytin Dalı Harekatı’nın son rakamlarını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin kuzeyinde bulunan Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği...
Sokak hayvanları için barınak inşa ediyorlar
Edirne’nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, gönüllülerin de yardımıyla sokak hayvanları için barınak inşa ediyor. Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma...
Vatan Caddesi’nde minibüs yandı
Fatih’te bulunan Vatan Caddesi’nde, seyir halindeki bir minibüs aniden yanmaya başladı. Yanan araç kısa süre içinde küle döndü, trafik durma...
Kazalar artınca, polis emniyet kemeri uygulaması yaptı
Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yolcu otobüs ve minibüslerine yönelik emniyet kemeri uygulaması yaptı. Yolcuları, emniyet kemeri takmaları konusunda tek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bitlis konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na seslenerek “PYD, PKK, YPG terör örgütü müdür? Yiğitsen açıkla ama açıklayamazsın” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’te...