Reklam
Reklam
iosb ikitelli haber -
$ DOLAR → Alış: 5,81 / Satış: 5,83
€ EURO → Alış: 6,48 / Satış: 6,51

KDV İstisnası Komisyondan Geçti

admin
admin
  • 02.05.2018
  • 1.049 kez okundu

OSB ve küçük sanayi sitelerinin altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerinin işyeri yapımına ilişkin mal
ve hizmet alımlarının KDV’den istisna tutulmasına dair kanun tasarısının ilgili maddeleri, komisyonda
kabul edildi. Vergi kanunlarında değişiklik yapan kanun tasarısında, OSB’leri ve sanayi sitelerini
ilgilendiren KDV muafiyetine ilişkin maddeler, Meclis komisyonundan geçti. Buna göre, OSB’ler ve
küçük sanayi sitelerince yapılan altyapı yatırımları ve bazı hizmetleri için KDV istisnası getiriliyor.

 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyo­nunda, “Torba Tasarı” olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna­melerde (KHK) Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’nın 11 mad­desi daha kabul edildi. Sanayiciyi ilgilen­diren maddelerin de yer aldığı tasarının kabul edilen maddelerine göre, OSB’Ier ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan su, kanalizasyon, arıt­ma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri, yol yapımı gibi altyapı yatı­rımları KDV’den istisna tutulacak.

BARAJ İNŞASI

Baraj inşası için yapılan kamulaştırma­lar sonunda, kamulaştırma sahasma mücavir taşınmaz mallar, sahiplerinin yazılı başvurusu üzerine çevrenin sos­yal, ekonomik veya yerleşme düzeni­nin bozulup bozulmadığı, ekonomik veya sosyal yönden yararlamlinasmın mümkün olup olmadığı yönlerinden

valilikte kurulan komisyon tarafın­dan incelenecek. Söz konusu taşınmaz mallar, komisyonun, çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleşme düzeninin bozulduğu, ekonomik veya sosyal yön­den yararlanılması= mümkün olma­dığı yönünde karar vermesi halinde kamulaştırmaya tabi tutulacak.

POZITIF AYRIMCILIĞA DESTEK Istihdamın artırılması amacıyla kadın, engelli ve gençlere pozitif ayrımcılık yapılmak suretiyle ilave istihdam sağ­layan özel sektör işverenlerine yönelik gelir vergisi stopajı teşviki ve damga vergisi desteği sağlanacak. Bu kapsam­da, işe ahnanlarm ücretlerinin, ilgili yıl­da uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısma isa­bet eden tutan üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, veri­lecek muhtasar beyanname üzerinden

tahakkuk eden vergiden terkin edile­cek. Ücret ödemelerine ilişkin düzen­lenen kağıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısma isabet eden kısmı beyan edilmeyecek ve ödenmeyecek.

12 AY UYGULANACAK

Sağlanan vergi teşvikleri 2020 yılı Aralık ayı aşılmamak üzere, teşvik kapsamına giren çalışanlar için 12 ay süreyle uygulanacak ancak bu süre işe giriş tarihi itibarıyla teşvik kapsa­mına giren 18 yaşından büyük kadm, 18 yaşından büyük 25 yaşından kü­çük erkek çalışanlar ile engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak dikkate alınacak.

SÜRE ŞARTI

Vergi teşvikleri, tasarıdaki yazılı süre ve şartlarla sınırlı olacak, prim ve ücret desteği sağlanmayan aylar için vergi teşvikleri de uygulanmayacak. Teşvikten yararlanılmış olan çalışa­nın teşvik süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, yeniden işe başladığı tarih-teki durumu dikkate alınarak, kalan süre kadar bu teşvikten yararlanıla­bilecek. Gelir vergisi stopajı teşvikin­den yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanama­yacak.

Bu kapsamdaki desteklerden fayda­lananlar hariç olmak üzere, 1 Ocak 2018 ila 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamma alınan iş yerleri ve daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sa­yısmm hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeyen iş

yerleri, tasarıda belirtilen süre kadar vergi teşviklerinden yararlandınlacak.

SÖZLEŞMEDEN CAYMA HAKKI

Tasarı ile Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda da değişiklik yapılıyor. İşverenleri aracı­lığıyla otomatik olarak bir emeklilik planına dahil olan çalışanların, iki ay içinde sözleşmeden cayma hakkı bulu­nuyordu. Yapılan değişiklikle Bakan­lar Kurulu, bu süreyi üç katma kadar artırmaya yetkili olacak.

İlgili bakan, belirleyeceği esaslar dahi­linde, bu kanun kapsammda sağlanan devlet katkısının, ilgililerin hesaben takip edebilmesini sağlayacak şekilde taahhüt olarak hesaplanmasma, taah­hüt olarak hesaplanan bu tutarlarm nemalandırılmasma ve hak kazanma koşullan dikkate alınarak nemalanyla birlikte ödenmesine karar vermeye; sağlanan devlet katkısının nemalan­dınlmasma, bin lira tutarmdaki ilave devlet katkısının yıllar itibarıyla yeni­den değerlemesine ve ek devlet katkı­sının azami limiti ile iade edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yet­kili olacak.

DOĞALGAZ ITHALAT’ IMKAN’

Tasarı ile günlük ve mevsimlik değişik­likleri karşılamak, doğalgaz temininin azalması veya durması ile meydana ge­lebilecek doğalgaz açığını gidererek, ülke arz güvenliğinin sağlanmasmı teminen sürekli ve kesintisiz doğalgaz tüketiminin sağlanabilmesi amacıyla, uzun dönemli kontrata bağımlı olma­yan anlık boru gazı ithalatı ve sıkıştırıl­MIŞ doğalgaz ithalatının yapılabilmesi de sağlanıyor. Bir takvim yılında yapı­labilecek spot boru gazı ithalat miktan ve uygulama yöntemi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alına­rak Enerji Piyasası Düzenleme Kuru­lu tarafından belirlenecek.