Reklam
Reklam
iosb ikitelli haber -
$ DOLAR → Alış: 6,75 / Satış: 6,78
€ EURO → Alış: 7,66 / Satış: 7,69

KOBİ’ler İçin işletme Yönetimi

admin
admin
  • 02.05.2018
  • 468 kez okundu


Cari Açığa Sanayici Dokunuşu: ithal İkamesi Politikası
ve Stratejik Ürün Destek Programı
(5.000.000 TL’Iik Finansmana Erişim İmkânı)

Program kapsamında başvurular 1 Ocak – 31 Mart 2018 tarihleri arasında
alınacaktır. Başvuruların kurul değerlendirmeleri 16 Mayıs — 30 Haziran 2018
tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda projeler yılın ikinci
yarısında başlayabilecektir.

Bu ülkenin, imalata gönül ver­miş, üretmenin motivasyonu ve neşvesiyle, her türlü riskine ve çi­lesine rağmen sanayi sektöründe faaliyetlerini sürdürmeye devam eden cefâkâr ve vefakâr imalatçı girişimciler, milletimizin geleceği adına kalkınma yolculuğumuzun en önemli dinamikleridir. Çok daha kolay birçok kazanç yolu ol­masına rağmen olanca risklerine ve operasyonel yüküne rağmen is­tihdam oluşturan, ülkenin üretim kapasitesini geliştiren ve ihracat yaparak zenginlik kaynağımız olan ve ekonomimizi yukarılara taşıyan sanayicilerin çabaları her türlü takdirin üzerindedir. Bu çerçeve­de, bu fedakâr yaklaşımlarının il­tifatı bağlamında sanayicilerimize tanınacak her türlü meşru maddi ve manevi ayrıcalık muvafıktır ve hak kavramı içerisinde rahatlıkla mütalaa edilebilir. Ikinci olarak ise devletimizin maddi ve manevi kaynaklarını sanayici lehine kul­lanması aslında kendi geleceğine ve büyümesine, ülkenin kalkınma­sına katkı olması yönünden zaten ilk mülahaza söz konusu olmasa bile zaruridir.

Cari açık, bir ülkenin üretti­ğinden fazlasını harcaması olarak basitçe ifade edilebilir. Makbul olan ihracatın fazla olması ve it­halatın daima ihracatın altında ya da en kötü ihtimalle eşit olması­dır. Her ülkenin temel ekonomik gündemlerinden biri, ödemeler dengesi açığının takip edilmesi ve açığa ilişkin tedbirlerin alın­masıdır. Bu kapsamda Türkiye Sanayi Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018’de sanayide teknolojik dönüşüm politikası çerçevesinde, “ithal bağımlılığı yüksek olan ara malların ye

rli üretimi destekle­necektir” eylemi planlanmıştır. Ihraç ettiğimiz mallar ve ürünler, ya da iç piyasa için üretilen yük­sek teknolojili ürünlerin yerlilik oranlarının çok yüksek olmadı­ğı, ithal ara mallarına bağlılığın yüksek olduğu bilinen bir gerçek­tir. Işte tam da bu noktada ithal edilen ara malların yerli üretimini desteklemeye yönelik olmak üze­re KOSGEB, ilgili eylem planı çerçevesine yeni bir destek prog­ramı çağrısına çıkmıştır.

Stratejik Ürün Destek Progra­mı ile ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve milli­leştirilmesi, üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması, KOBI’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilme­si ve teknolojinin tabana yayılması ve yaygınlaşması, KOBI ve

 

büyük işletmelerin birlikte hareket ede­bilme yeteneklerinin geliştirilmesi ve bu kapsamda cari açığın kapa-

 

tılmasına katkı verilmesi hedeflen­mektedir. Üretici KOBİ’lerimizin üretim tecrübelerini stratejik ürün­lere odaklamaları hem işletme ge­lecekleri bakımından

hem de ülke­mizin kalkınmışlık düzeyine katkı bakımından önem arz etmektedir.

Program kapsamında başvuru­lar 1 Ocak – 31 Mart 2018 arasın­da alınacaktır. Başvuruların kurul değerlendirmeleri 16 Mayıs — 30 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu kapsam­da projeler yılın ikinci yarısında başlayabilecektir. Çağrı kapsamın­da hedef sektörler kimya, eczacılık, savunma sanayine yönelik olmak üzere metal olmayan mineral ürün­lerin imalatı, silah ve mühimmat imalatı, elektronik ve optik ürün­ler, elektrikli teçhizat, makine ve ekipman imalatı, motorlu kara ta­şıtları imalatı, ulaşım araçları ima­latı, tıbbi araç ve gereç imalatı ola­rak belirlenmiştir. Bu sektörlerde yer alan ürünler desteklenebilecek ancak başvuru sahibi KOBİ’nin bir büyük işletme ile işbirliği içerisinde başvurması gerekecektir.

Burada temel espri ara ürün ithal eden bir büyük işletmenin söz konusu olması ve güvendiği bir KOBI’nin bu ara ürünü iste­nen kalitede üretmesi durumunda alıcı olacağını ve proje sürecinde de ürünün alıcısı olmak hasebiy­le oluşmuş

tecrübesini mentörlük mantığı içinde KOBİ ile paylaşa­cağını beyan etmesidir. Bu felse­fe kapsamında KOBİ tarafından yapılacak yatırımlara 5.000.000 TEye kadar %100 finansman sağ­lanabilecektir. Destek oranı %70 geri ödemesiz ve makine teçhizat alımlarında ise %70’i geri ödeme-siz, %30’u geri ödemeli kredi uy­gulaması şeklinde %100 finanse edilebilecektir. Makine-teçhizat ve

 

yazılım giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımla­nan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yer­li malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilecektir. Bu durumda geri ödemeli destek oranından %15 ek­siltme yapılacaktır. Yani yerli maki­ne almması durumunda hibe oranı %85’e çıkmış olacaktır.

Proje kapsamında bütçe kalemi olarak makine ve teçhizat dışında yazılım giderleri, personel gider­leri, bilgi transferi giderleri, test, analiz, kalibrasyon ve referans numune giderleri ve hizmet alımı giderleri desteklenebilecektir. Baş-vurulduğu takdirde; Kurul tarafın­dan uygun görülen desteklemeye esas tutarın %25’ine kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde teminat karşılığında ya­pılabilecektir.

Stratejik ürün destek progra­mından bir defa faydalanabilecektir. Bir önceki sayıda gün­demimiz olan KOBİ teknolojik ürün yatırım destek programından yararlanan işletmeler aynı ürün için stratejik ürün destek prog­ramından yararlanamayacaktır. Programa ilişkin detay bilgiler www.kosgeb.gov.tr adresinde desteklerimiz başlığı altında yer alan stratejik ürün destek programı linkinden temin edi­lebilir.

Ithal ürünlerin muadil yerli ürünlerle ikame edilmesi an­lamına gelen ithal ikamesi ko­nusu ülkemizin geleceği ve 2023 vizyonu bağlammda stratejik bir öneme haizdir. Bu çerçevede ya­zımızda ifade ettiğimiz felsefeye uygun işletmelerimizin ülkemizin geleceği adma bu konuda çalışma yapmalan en büyük arzumuzdur. Daha katma değerli, teknolojisi yüksek ürünlerle ülkemizin kalkınmasına omuz vermeye tüm KOBİ’lerimizi davet ediyoruz.

KAYNAK : İOSB Haber