Reklam
Reklam
iosb ikitelli haber -
$ DOLAR → Alış: 5,68 / Satış: 5,71
€ EURO → Alış: 6,28 / Satış: 6,31

Öymen: Halepte bir din, bir mezhep hedef alınıyor

Öymen: Halepte bir din, bir mezhep hedef alınıyor
  • 07.04.2016
  • 856 kez okundu

Kı­sa sü­re ön­ce­si­ne ka­dar CHP’­de dış po­li­ti­ka­ konusunda gö­rüş oluş­tu­ran Öy­men, ol­dukça önem­li tes­pit­ler­de bu­lun­du. 

Öy­me­n’­in Değirmenci’nin so­ru­la­rı­na ver­di­ği ce­vap­la­r şöyleydi:  
 
Tür­ki­ye­’nin PYD he­def­le­ri­ni vur­ma­sı­nı na­sıl de­ğer­len­di­ri­yor­su­nuz?  
 
Ön­ce­lik­le PYD ile PKK’­nın bağ­lan­tı­sı­nı iyi an­la­mak ve an­lat­mak la­zım. ABD, PYD’­nin te­rör ör­gü­tü ol­ma­dı­ğı­nı id­di­a edi­yor. An­cak AB­D’­nin ken­di ra­por­la­rı tam ter­si­ni söy­lü­yor. Bu ra­por­lar­da PYD’­nin PKK’­nın için­den çık­tı­ğı açık­ça ifa­de edi­li­yor. PYD ile PKK ara­sın­da­ki bağ net bir şe­kil­de an­la­tı­lı­yor. Da­ha­sı var. Son dö­nem­de PKK’­ya des­tek için ül­ke­mi­ze ge­len PYD’­li­ler var. İç­li dış­lı ol­muş bir te­rör ör­gü­tüy­le kar­şı kar­şı­ya­yız. Bu net­tir. O za­man te­rör­le mü­ca­de­le Tür­ki­ye­’nin hak­kı­dır. Ba­kın Ba­tı ül­ke­le­ri te­rö­rü ka­te­go­ri­le­re ayı­rı­yor. Te­rör ör­güt­le­ri­ne kar­şı ay­rım ya­pı­yor, or­tak bir mü­ca­de­le be­nim­se­mi­yor­lar. Ken­di­le­ri­ne teh­dit oluş­tur­ma­dı­ğı sü­re­ce ses çı­kar­mı­yor­lar.   
 
Rus uçak­la­rı­nın Ha­lep ve Ba­yır­bu­ca­k’­ı he­def al­ma­sı han­gi ama­ca hiz­met edi­yor?  
 
– Rus­ya açık­ça, Tür­ki­ye ile Ha­lep ara­sın­da olan bağ­lan­tı­yı ko­par­mak is­ti­yor. Rus­lar stra­te­ji­le­ri­ni, ha­va sal­dı­rı­la­rı­nı bu­na gö­re plan­lı­yor ve ha­ya­ta ge­çi­ri­yor. Kıs­men bu­nu ba­şar­dı­lar ama Ba­tı­’dan Do­ğu­’ya olan bağ­lan­tı­yı ke­se­me­di­ler. Şim­di o böl­ge­ye yo­ğun­laş­mış du­rum­da­lar. Ha­le­p’­i çem­ber al­tı­na al­mak is­ti­yor­lar. Bu­na izin ve­ril­me­me­li­dir.   
 
Sa­yın Bay­ka­l’­ın “Ha­lep Sün­ni ken­ti­dir, Şi­i ku­şat­ma­sı­na tes­lim edi­le­mez, bom­ba­la­ma Tür­ki­ye­’nin hak­kı­dı­r” söz­le­ri ol­duk­ça yan­kı bul­du, siz bu açık­la­ma­la­rı na­sıl de­ğer­len­di­ri­yor­su­nuz?  
 
– Bü­tün me­se­le bi­linç­li bir tah­ri­bat­tır. Ha­le­p’­te okul­lar hat­ta has­ta­ne­ler bi­le bom­ba­lan­dı. Bu­nun dur­du­rul­ma­sı, son bul­ma­sı la­zım. Ha­lep, bir kül­tür şeh­ri­dir. Bir ta­rih­tir Ha­lep. Hem ta­rih hem de kül­tür he­def alı­nı­yor. Sis­te­ma­tik bir sal­dı­rı var. Açık ko­nu­şa­lım; bir din, bir mez­hep, bir kül­tür ve ta­rih he­def alı­nı­yor. Hat­ta bir me­de­ni­yet bi­linç­li ola­rak tah­rip edi­li­yor.    
 
Mül­te­ci­le­rin ya­şa­dı­ğı in­san­lık dra­mı ve Av­ru­pa­’nın ha­len net bir adım at­ma­ma­sı ko­nu­sun­da­ki dü­şün­ce­niz ne­dir?  
 
– Or­ta­da bü­yük bir dram var­ken, AB ola­yı çek def­te­ri ile hal­let­mek is­ti­yor. Bu son de­re­ce yan­lış. Her tür­lü im­kân­la­rı var an­cak im­kân­la­rı­nı kul­lan­mı­yor­lar. Bu po­li­ti­ka ka­bul edi­le­mez. İn­san­la­rın ha­ya­tı­nı teh­li­ke­ye atı­yor­lar. Bu yak­la­şım yü­zün­den ölüm­ler ar­tı­yor. Bu ko­nu­ya aci­len çö­züm bu­lun­ma­sı ge­re­ki­yor. Tür­ki­ye ar­tık göç­men ka­bul et­me ka­pa­si­te­si­nin sı­nı­rı­na yak­laş­mış­tır. Az ön­ce de söy­le­dim as­lın­da; ön­ce­lik­le Rus bom­bar­dı­man­la­rı dur­du­rul­ma­lı, ye­ni bir sü­reç baş­la­tıl­ma­lı­dır.   
 
Bu kri­tik sü­reç­te si­ya­si­le­re dü­şen gö­rev ne­dir?  
 
– Sa­de­ce si­ya­si­le­re de de­ğil, her­ke­se dü­şen gö­rev­ler var. Ön­ce­lik­le il­ke­li dav­ran­ma­lı­yız. Bir­lik­te ha­re­ket et­me­li­yiz. Bir­li­ği­mi­zi he­def alan­la­ra kar­şı tek ses ol­ma­lı­yız. Ay­nı şe­kil­de bir­li­ği sağ­la­yıp, te­rör ör­güt­le­ri­ne kar­şı bir­lik­te mü­ca­de­le ver­me­li­yiz.  

Bugün

Etiketler: / / / /

CUMHURBAŞKANIN’DAN SANAYİ AÇIKLAMALARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde “İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı”nda açıklamalarda bulundu. Endüstri ve savunma...
TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazılı açıklamasında, eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı...
TOSİAD Yönetim Kurulundan İkitelli OSB’ye Ziyaret
TOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Semra SANİYE MERT, Başkan Yardımcısı Salih TANRIVERDİ ve beraberindeki heyet Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan TUNÇ’u ziyaret...
Konya Tanıtım Günlerinin Açılış Programı Gerçekleştirildi.
İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan TUNÇ, KONSİAD’ın düzenlediği “Konya Tanıtım Günleri’nin açılış programına katılarak 62., 63. ve 64. Türkiye...
HDP’li Garo Paylan Fransız kanalında Türkiye’yi suçladı
France 24 kanalının konuğu olan HDP’li Garo Paylan, bir Ermeni olarak Türkiye’nin Afrin’de soykırım yapmasından korktuğunu söyledi. Türkiye sınırında oluşturulmak...
Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti kongrelerini örnek aldı
Yarın 36. Olağan Kurultay’ını düzenleyecek olan CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti kongrelerinde olduğu gibi salonun ortasına kurulan platformda eşiyle birlikte...
Nevşin Mengü CHP’ye üye olmak istedi
Parti Meclisi üyeliği için CHP’ye üye olmak isteyen Nevşin Mengü’nün talebi reddedildi. CNN Türk’ten kovulmadan önce ekranda gazetecilere tarafsız olma...
CHP’de kurultay günü
CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nın gerçekleştirileceği Ankara Spor Salonu’na gidecek partililere kavga edilmemesi için özel uyarılar yapıldı. Aldığı seçim yenilgilerinden sonra...
Kemal Kılıçdaroğlu’nu kurultay heyecanı sardı
Kurultay öncesi bir açıklama daha yapan CHP Lideri, kurultaydan sonra AK Parti’yi devireceklerini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 36....
İHA’larda yeni dönem: Uydudan görüntü ve kontrol
Türkiye’nin büyük atılımlar gerçekleştirdiği savunma sanayisinde gurur verici adımlar atılıyor. TAI’nin geliştirdiği ANKA İHA’lar artık uydudan kontrol edilebilecek, görüntü alınabilecek....
Zeytin Dalı’nda son bilanço: 897 terörist etkisiz hale getirildi
TSK, Zeytin Dalı Harekatı’nın son rakamlarını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin kuzeyinde bulunan Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği...
Sokak hayvanları için barınak inşa ediyorlar
Edirne’nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, gönüllülerin de yardımıyla sokak hayvanları için barınak inşa ediyor. Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma...
Vatan Caddesi’nde minibüs yandı
Fatih’te bulunan Vatan Caddesi’nde, seyir halindeki bir minibüs aniden yanmaya başladı. Yanan araç kısa süre içinde küle döndü, trafik durma...
Kazalar artınca, polis emniyet kemeri uygulaması yaptı
Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yolcu otobüs ve minibüslerine yönelik emniyet kemeri uygulaması yaptı. Yolcuları, emniyet kemeri takmaları konusunda tek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bitlis konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na seslenerek “PYD, PKK, YPG terör örgütü müdür? Yiğitsen açıkla ama açıklayamazsın” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’te...